[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

   
    
  ประวัติโรงเรียน  
   

  ประวัติโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์

  ประวัติ  และความเป็นมา
            โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์   เดิมเป็นโรงเรียนสาขาโรงเรียนหินโงมพิทยาคม เริ่มจากการประชุม สภาตำบลเหล่าต่างคำ ครั้งที่ ๘/๒๕๓๖
  ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๓๖ มีมติให้จัดตั้งโรงเรียนมัธยมประจำตำบลเหล่าตางคำ ของกรมสามัญศึกษา  เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
  สภาตำบลฉบับที่ ๗ และให้จัดตั้งในที่สาธารณะประโยชน์บ้านต่างคำ โดยมอบพื้นที่ให้ประมาณ ๗๐ ไร่ และได้ทำหนังสือจากสภาตำบล
  ที่ นค ๑๒/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ถึงโรงเรียนหินโงมพิทยาคม โดยมี นายปรีชา ตึงตระกูล ดำรงตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่
  โรงเรียนหินโงมพิทยาคม  ได้ประสานขอตัว  นายสรุศักดิ์  รักขพันธ์ ตำแหน่งอาจารย์ ๒ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ให้ดำเนินการศึกษา
  ความเป็นไปได้ และได้จัดตั้งเป็นโรงเรียน สาขาก่อน และกรมสามัญศึกษาได้อนุมัติตามหนังสือ กรมสามัญศึกษาที่ ศธ ๐๘๐๖/๓๗๒๒๖
  ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๖ เรื่องการจัดตั้งสาขาโรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๓๗ ในระยะแรกรับนักเรียนได้ ๒ ห้องเรียน  จำนวน ๘๓ คน
  โดยมี นายสุรศักดิ์  รักขพันธ์  เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียน นายสมชาย ยุวนิช  เป็นผู้ช่วยดูแลสาขา ฝ่ายปกครอง บริการ ชุมชน และทำการสอน
  วิชาสังคมศึกษา นางดอกไม้ พรหมกูล เป็นผู้ช่วยดูแลฝ่ายธุรการ  และวิชาการ   ทำการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และวิทยาศาสตร์ 
            ในด้านอาคารสถานที่นั้น สภาตำบลเหล่าต่างคำร่วมกับชาวบ้านเหล่าต่างคำ ได้มอบหมายให้ นายโสภา สีต่างคำ  ผู้ใหญ่บ้านต่างคำ
    ร่วมกับกรรมการหมู่บ้านเป็นผู้ดูแล นอกจากนั้นยังมีคณะสงฆ์ในนามศูนย์ร่มธรรมนำโดย พระครุสิทธิ บุญญเขต เจ้าอาวาสวัดวังปลาโด
  อำเภอบ้านผือ พระครูกิตติญาณวิสุทธิ เจ้าคณะตำบลเหล่าต่างคำ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จำนวน ๕๐ รูป และฆราวาสจำนวนหนึ่งจากอีสานตอนบน
  มาร่วมก่อสร้าง และบริจาควัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  ชาวบ้านบริจาคไม้ไผ่   ไพหญ้า  และระดมแรงงาน  ในวันอาทิตย์
  ที่ ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๓๗ เวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ทำการยกอาคารชั่วคราวขึ้น  ๒ หลัง เป็นอาคารเรียน ๑ หลัง และ โรงอาหาร ๑ หลัง 
  เพื่อเป็นอนุสรณ์  จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนสาขาเหล่าต่างคำร่มธรรมานุสรณ์” หลังจากเปิดเป็นสาขาโรงเรียนได้ ๓  ปีการศึกษา 
  จึงได้รับประกาศจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนเอกเทศ  ในวันที่  ๑๐  สิงหาคม  ๒๕๔๐  และอนุมัติให้ใช้ชื่อโรงเรียนว่า 
  “โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์” และกรมป่าไม้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ทั้งหมด  จำนวน ๕๐  ไร่  ๒  งาน ๑๒  ตารางวา
            วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ นายสมพงศ์  นารีบุตร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ทำการขอเลขที่โรงเรียนต่อนายทะเบียน
  อำเภอโพนพิสัย ได้เลขรหัสประจำบ้านคือ ๔๓๐๕-๐๕๙๒๒๐-๖ ที่อยู่ ๑๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
  และเลขที่บ้านพักครูคือ ๑๑๒/๑, ๑๑๒/๒, ๑๑๒/๓ และเลขที่บ้านพักภารโรงคือ ๑๑๒/๔ และมีการประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา
  ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์โรงเรียนเป็น “ส่งเสริมคุณธรรมนำความรู้ สู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา พัฒนาเครือข่ายชุมชน ดำรงตนตามหลักปรัชญา
  ของเศรษฐกิจพอเพียงและความเป็นไทย ได้มาตรฐานการศึกษา” พร้อมปรับเปลี่ยน อัตลักษณ์โรงเรียนเป็น “ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
  การเรียนรู้ที่หลากหลาย” กำหนดคำขวัญโรงเรียนเป็น “อ่อนน้อม ถ่อมตน ประพฤติดี มีวินัย” ปรัชญาโรงเรียนเป็น “วิชา จรณ สมฺปณฺโน”
  ความรู้ คู่คุณธรรม กำหนดต้นไม้ประจำโรงเรียนเป็น “ต้นประดู่” ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป
   
   
  ทำเนียบผู้บริหาร
  ชื่อ  -  สกุล ดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
  นายสุรศักดิ์  รักขพันธ์    พ.ศ. ๒๕๓๗   -   ๓   ส.ค. ๒๕๔๑ ผู้ดูแลสาขาเหล่าต่างคำร่มธรรมานุสณ์
  นายสุรศักดิ์  รักขพันธ์ ๔ ส.ค ๒๕๔๑    -   ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒ ครูใหญ่โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
  นายสุรศักดิ์  รักขพันธ์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒   -   ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
  นายสุรศักดิ์  รักขพันธ์ ๑ ต.ค.๒๕๔๔    -   ๑๓ มิ.ย. ๒๕๔๘ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
  นายพัลลภ   ปู่วัง ๒๗ มิ.ย.๒๕๔๘  -   ๑๐ พ.ย. ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
  นายดิเรก    โพธิ์สว่าง ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๑  -   ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
  นายสมพงศ์  นารีบุตร ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๖  - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๑ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
  นายพงศ์พร อินพินิจ 1 พ.ย. ๒๕๖๑ - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์
                                                                                        
   
  ตราโรงเรียน
  ความหมายตามสัญลักษณ์
            รูปฉัตร หรือ ร่ม           หมายถึง ร่มให้ความร่มเย็นแห่งแสงพระธรรม
            รูปกงจัก (ธรรมจักร)       หมายถึง ธรรมะ ๘ ประการ  หรือ  มรรคมีองค์แปด
            รูปชฎาบนธรรมจักร       หมายถึง รัชกาลที่ ๙ 
            รูปกลีบบัวและหยดน้ำ     หมายถึง บุคคล ๔  จำพวกที่ควรสั่งสอนเหมือนดอกบัว
            รูปดอกจัน ๑๐ ดอก หมายถึง  วันที่ ๑๐ (โรงเรียนเป็นเอกเทศวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐)
   
  ปรัชญา
           วิชา จรณ สมฺปณฺโน “ความรู้ คู่คุณธรรม”
      
  คำขวัญ     
                
           “อ่อนน้อม ถ่อมตน ประพฤติดี มีวินัย”
          
  สีประจำโรงเรียน         
          
  “เขียว-เหลือง”
            เขียว หมายถึงสมองผู้ที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด
            เหลือง หมายถึงผู้มีธรรมจรรยาน่าเลื่อมใส

  ต้นไม้ประจำโรงเรียน    
           ต้นประดู่กิ่งอ่อน

  อัตลักษณ์โรงเรียน
          "อ่อนน้อม ฝึกตน สร้างนิสัย ใฝ่เรียนรู้"

  เอกลักษณ์ของโรงเรียน
         "ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการเรียนรู้ที่หลากหลาย"

  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ เลขที่ 112 หมู่ 2 บ้านต่างคำ ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 43120
  โทรศัพท์ / โทรสาร 042 : 414896 E-mail: romthamschool660518@gmail.com