[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner
ฝากข้อความ
  ชื่อ :
  ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)

   
  แผนผังหน่วยงาน
  ������������������������������������������������������������������������
  Click ดูประวัติ
  นายเทวฤทธิ์ ศรีวัตร
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  บริหารสถานศึกษา
  Click ดูประวัติ
  นายพลนิกร สุกรรณ์
  รองผู้อำนวยการโรงเรียน
  บริหารสถานศึกษา
  Click ดูประวัติ
  นางสุกัญญา อินทรโชติ
  ครู
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
  Click ดูประวัติ
  นางหนูพิศ ถิ่นนาร่อง
  ครู
  หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน
  Click ดูประวัติ
  นางพรรณา พรมมา
  ครู
  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
  เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
  1 : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
  2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  3 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  4 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
  5 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
  7 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  8 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  9 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  10 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
  11 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
  12 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
  13 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
  14 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
  โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ เลขที่ 112 หมู่ 2 บ้านต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
  โทรศัพท์ / โทรสาร 042 : 414896 E-mail: romthamschool660518@gmail.com