ชื่อ - นามสกุล :นางสุณัฐฌา มูลทุ่ง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล,
ที่อยู่ :
Telephone :0862357647
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :