ชื่อ - นามสกุล :นายเสกสรรค์ คำเมืองแพน
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานอาคารสถานที่, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ, หัวหน้างานประมงโรงเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0810610797
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :