ชื่อ - นามสกุล :นางพรรณา พรมมา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
ที่อยู่ :
Telephone :0836717537
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :