ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐภัค สมดา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0895732983
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :