ชื่อ - นามสกุล :นายชัยมงคล นิลเกตุ
ตำแหน่ง :พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รด.), เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0850020082
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :