ชื่อ - นามสกุล :นางสาวศรีสุดา โสภา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานแนะแนว), เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ
ที่อยู่ :119 หมู่ที่ 5 ตำบล หนองภัยศูนย์ อำเภอ เมือง จังหวัด หนองบัวลำภู 39000
Telephone :0867134570
Email :enuawezii@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :