ชื่อ - นามสกุล :นางจุฬาลักษณ์ เนื่องไชยศ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานห้องสมุด, เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ / สารสนเทศ
ที่อยู่ :295 หมู่13 บ้านดอนหัน ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
Telephone :์085643463
Email :Julalux123@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :