ชื่อ - นามสกุล :นางสุกัญญา อินทรโชติ
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
หน้าที่ในกลุ่ม :