[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner

 
แผนผังหน่วยงาน
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
Click ดูประวัติ
นายพงษ์พร อินพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางดอกไม้ พรหมกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน, หัวหน้างานพัสดุ, หัวหน้างานลดเวลาเรียนฯ, หัวหน้างานโภชนาการ, ห
Click ดูประวัติ
นางประรารี คำเมืองแพน
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ, หัวหน้างานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, หัวหน้างานจัดตารางสอน
Click ดูประวัติ
นางสุกัญญา อินทรโชติ
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
Click ดูประวัติ
นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ, หัวหน้างานเสชศรษฐกิจพอเพียง
Click ดูประวัติ
นางหนูพิศ ถิ่นนาร่อง
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายเชาวลิต ไชยขันธุ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน, เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
Click ดูประวัติ
นางสุณัฐฌา มูลทุ่ง
ครู
หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล,
Click ดูประวัติ
นายเสกสรรค์ คำเมืองแพน
ครู
หัวหน้างานอาคารสถานที่, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ, หัวหน้างานประมงโรงเรียน
Click ดูประวัติ
นายสิทธิกร คำอ้อ
ครู
หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ / สารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นายอภิวัตร์ มีศรี
ครู
หัวหน้างาน ICT, หัวหน้างานโสตทัศนอุปกรณ์, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางจุฬาลักษณ์ เนื่องไชยศ
ครู
หัวหน้างานห้องสมุด, เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ / สารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวศรีสุดา โสภา
ครู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานแนะแนว), เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ
Click ดูประวัติ
นางสาวอนุสรา ภิรมย์
ครู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานวัดผล ประเมินผล), เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้บำเพ็ญประโ
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดา
ครู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
5 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
8 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
10 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
14 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ เลขที่ 112 หมู่ 2 บ้านต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-414895 042-422973 แฟกซ์ 042-414896 E-mail: [email protected]