[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner

 

  

ชื่อ : นายพงษ์พร อินพินิจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0819453430

ชื่อ : นางสุกัญญา อินทรโชติ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862357647

ชื่อ : นางประรารี คำเมืองแพน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862283256

ชื่อ : นางหนูพิศ ถิ่นนาร่อง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0872324994

ชื่อ : นางเทียนทอง แสงกล้า
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอนามัย
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0811839935

ชื่อ : นายเชาวลิต ไชยขันธุ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895711783

ชื่อ : นางสุณัฐฌา มูลทุ่ง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล,
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0862357647

ชื่อ : นายเสกสรรค์ คำเมืองแพน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ, หัวหน้างานประมงโรงเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0810610797

ชื่อ : นายสิทธิกร คำอ้อ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน, หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ / สารสนเทศ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0940786433

ชื่อ : นางพรรณา พรมมา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0836717537

ชื่อ : นางสาวณัฐภัค สมดา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่พัสดุ, เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0895732983

ชื่อ : นายอภิวัตร์ มีศรี
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างาน ICT, หัวหน้างานโสตทัศนอุปกรณ์, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0819806939

ชื่อ : นางจุฬาลักษณ์ เนื่องไชยศ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานห้องสมุด, เจ้าหน้าที่งานรับนักเรียน, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ / สารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : ์085643463

ชื่อ : นางสาวศรีสุดา โสภา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานแนะแนว), เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์/สารสนเทศ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0867134570

ชื่อ : นางสาวอนุสรา ภิรมย์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานวัดผล ประเมินผล), เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ผู้บำเพ็ญประโ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0933202005

ชื่อ : นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0854502855

ชื่อ : นายชัยมงคล นิลเกตุ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รด.), เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0850020082

ชื่อ : นางสาวดรุณี ธรรมรักษา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
อีเมล์ : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : 0647945759

ชื่อ : นายพงษ์ศิริ มาลี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นายอนันต์ สำราญจิตร
ตำแหน่ง : อัตราจ้าง
หน้าที่หลัก : เจ้าหน้าที่ธุระการ
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0883366811
กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
5 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
8 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
10 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
14 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ เลขที่ 112 หมู่ 2 บ้านต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-414895 042-422973 แฟกซ์ 042-414896 E-mail: [email protected]