ชื่อ - นามสกุล :นางสาวณัฐภัค สีสวยหูต
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :เจ้าหน้าที่พัสดุ, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
หน้าที่ในกลุ่ม :