ชื่อ - นามสกุล :นายอภิวัตร์ มีศรี
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างาน ICT, หัวหน้างานโสตทัศนอุปกรณ์, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
ที่อยู่ :2 หมู่ 6 บ้านดงบัง ต.กุดบง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
Telephone :0819806939
Email :[email protected]
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :