ชื่อ - นามสกุล :นายประพันธ์พงษ์ ธรรมลังกา
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ศิลปะ, หัวหน้างานเสชศรษฐกิจพอเพียง
ที่อยู่ :
Telephone :0810602552
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม :