ชื่อ - นามสกุล :นางหนูพิศ ถิ่นนาร่อง
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน
ที่อยู่ :-
Telephone :-
Email :-
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :