ชื่อ - นามสกุล :นายเชาวลิต ไชยขันธุ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์, หัวหน้างานโรงเรียนกับชุมชน, เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
ที่อยู่ :
Telephone :0895711783
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหารทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
หน้าที่ในกลุ่ม :