[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
link banner

 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายพงษ์พร อินพินิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บริหารสถานศึกษา
Click ดูประวัติ
นางดอกไม้ พรหมกูล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หัวหน้างานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน, หัวหน้างานพัสดุ, หัวหน้างานลดเวลาเรียนฯ, หัวหน้างานโภชนาการ, ห
Click ดูประวัติ
นางประรารี คำเมืองแพน
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ, หัวหน้างานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, หัวหน้างานจัดตารางสอน
Click ดูประวัติ
นางหนูพิศ ถิ่นนาร่อง
ครู
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและทรัพย์สิน, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางเทียนทอง แสงกล้า
ครู
หัวหน้างานอนามัย, หัวหน้างาน เยาวชนจิตอาสา, หัวหน้างาน อย.น้อย, หัวหน้างาน To Be Number One
Click ดูประวัติ
นางพรรณา พรมมา
ครู
หัวหน้างานสหกรณ์โรงเรียน, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นายอภิวัตร์ มีศรี
ครู
หัวหน้างาน ICT, หัวหน้างานโสตทัศนอุปกรณ์, เจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุภารัตน์ พิมพ์ดา
ครู
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารวิชาการ (งานทะเบียน)
Click ดูประวัติ
นายชัยมงคล นิลเกตุ
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (รด.), เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
2 : ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
3 : ฝ่ายบริหารงานบุคคล
4 : ฝ่ายบริหารงบประมาณ
5 : ฝ่ายบริหารทั่วไป
7 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
8 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
10 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
12 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ
14 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
15 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ เลขที่ 112 หมู่ 2 บ้านต่างคำ ต.เหล่าต่างคำ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120
โทรศัพท์ 042-414895 042-422973 แฟกซ์ 042-414896 E-mail: [email protected]